Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Idul Adha adalah hari raya bagi seluruh umat Islam yang jatuh pada tanggal 10 bulan Dzulhijah atau.Dalam tinjauan linguistik, Idul Adha berasal dari bahasa Arab, yaitu عيد danالأضحى  yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi Idul Adha. Adapun secara hafiah dua kata yang disorot di atas masing-masing  mempunyai arti tersendiri. Kata  عيد mempunyai arti ‘kembali” dan kata أضحى  mempunyai arti ...

Pandangan klasik tentang kedudukan perempuan dalam Islam hampir tidak berubah hingga masa modern sekarang ini dimana struktur sosial pra Islam yang kesukuan dan merujuk pada apa yang disebut jahiliyah (yakni masa kebodohan) dalam literatur Islam masih tetap terjadi. Padahal mestinya, zaman modern dapat melahirkan manusia yang berpengetahuan luas, dan dengan begitu, diharapkan mampu memahamai wahyu al-Qur’an secara lebih humanis, dalam ...

Laa raiba, tidak ada sedikitpun keraguan akan kemukjizatan al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Laa raiba bahwa al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia wabilkhusus bagi umat Islam. Al-Quran bukan kitab bahasa, tapi mampu mengilhami ahli bahasa merumuskan teori bahasa. Ia bukan kitab sains, tapi penemuan saintis banyak terisnpirasi dari al-Quran. Al-Quran bukan kitab sosial, tapi teori sosial yang ditawarkannya ...

Sarjana-sarjana Muslim telah banyak menghasilkan karya-karya agung di bidang tafsir, dari masa klasik, seperti Jâmi‘ al-Bayân fi Tafsîr al-Qur’ân karangan al-Thabarî, Mafâtîh al-Ghayb karangan Fakhr al-Din al-Râzî, dan al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq al-Ta’wîl karangan Mahmûd al-Zamakhsyârî, hingga modern, seperti Fî Zhilâl al-Qur’ân karangan Sayyid Quthb, Tafsîr al-Marâghî karangan Musthafâ al-Marâghî, Tafsîr al-Mîzân karangan ‘Allamah al-Thabathaba’i, dan ulama Indonesia sendiri seperti Tafsir ...