Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Al-Kiya al-Harrasi adalah seorang cendikiawan asal Khurasan yang terkenal sebagai ahli fiqh madzhab Syafi’i di Kota Baghdad. Syekh al-Kiya al-Harrasi mempunyai nama lengkap ‘Imaduddin Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Thabari. Al-Kiya merupakan sebutan yang memiliki arti sebagai “seseorang yang mempunyai pangkat tinggi” atau bisa diartikan “seseorang yang dihormati di hadapaan manusia”. Beliau dilahirkan pada bulan Dzulqa’dah tahun 450 ...

Pengertian dan Sumber Tafsir Tabi’in Masa tabi‘in dimulai pada abad II H/VIII M. Para tabi‘in yang hidup di masa ini berguru kepada para sahabat. Muncul orang-orang terkenal di bidang tafsir al-Qur’an pada masa sahabat yang mampu memahami makna al-Quran. Mufasir periode tabi‘in berpegang pada al-Quran, riwayat sahabat dari Rasulullah, riwayat sahabat dari sahabat sendiri, riwayat ahl al-Kitab pada kitab-kitab mereka, ...