Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Khalil bin Ahmad merupakan salah satu ulama yang populer dalam ilmu tata bahasa Arab. Beliau merupakan pakar Gramatika Arab, Morfologi Arab, Leksikografi Arab, Fonologi Arab. Dan yang terpenting adalah beliau merupakan penemu Ilmu Arudh, ilmu tentang wazan-wazan syair Arab. Nama lengkap beliau adalah Al-Khalil bin Ahmad bin ‘Amru bin Tamim Al-Farahidi Al-Azdi al-Qahthani Al-Bashri. Dengan kunyah Abu Abdirrahman. Beliau lahir ...